شرایط تحویل کالا - فروشگاه ضراب

شرایط تحویل کالا

 

1- محل تحویل کالا ,فروشگاه ضراب میباشد و پس از خروج کالا از فروشگاه هرگونه عواقب و شرایط محیطی و ناشی از حمل و نقل و جابجایی و یا عدم بسته بندی صحیح اعم از شکستگی , روندگی , ضربه , آسیب دیدگی و مفقودی به عهده خریدار میباشد.

 

2- فروشگاه ضراب هیچگونه مسئولیتی در قبال بسته بندی و ارسال کالای خریداری شده ندارد(بسته بندی و ارسال کالا به عهده خود خریدار میباشد)

 

3- خریدار و یا نماینده قانونی وی موظف به بررسی ,رویت و تحویل کامل کالای خریداری شده در محل فروشگاه ضراب میباشد

 

4- فروشگاه ضراب به هیچ عنوان کالای خریداری شده را به غیر تحویل نداده و فقط موظف به تحویل کالا به خریدار اصلی میباشد

الف : چنانچه خریدار با مسئولیت خود شخص دیگری را برای دریافت کالا معرفی نماید , فروشگاه ضراب هیچ گونه مسئولیتی بابت تحویل کالا و عواقب آن از قبیل شکستگی,آسیب و مفقودی آن نخواهد داشت

ب : چنانچه خریدار با مسئولیت خود محل دیگری را برای دریافت کالا معین نماید , فروشگاه ضراب هیچ گونه مسئولیتی بابت تحویل کالا و عواقب آن از قبیل شکستگی,آسیب و مفقودی آن نخواهد داشت

 

5- بنا به هر دلیلی چنانچه کالا به دلیل حساسیت آن توسط فروشگاه ضراب نایلون و یا سلفون پیچ و یا در کارتن قرار داده شده باشد به منزله بسته بندی نهایی نبوده و شخص خریدار باید با توجه به حساسیت و نوع کالای خریداری شده اقدام به بسته بندی و ایمن سازی کالا نماید

الف : با توجه به شرایط مطروحه در بند 5 خریدار موظف است لفاف و بسته بندی کالا را باز و کالای خریداری شده را رویت و شخصا تحویل گیرد.عدم باز بینی و بررسی توسط خریدار در محل فروشگاه ضراب به منزله تحویل صحیح و سالم کالای خریداری شده به خریدار بوده و پس از خروج از فروشگاه هیچ گونه مسئولیتی شامل حال فروشنده نخواهد بود.

ب : چنانچه خریدار با مسئولیت خود درخواست به بسته بندی کالای خریداری شده و ارسال آن توسط فروشگاه ضراب نماید این عمل به منزله تحقق بند الف از مورد 5 میباشد

 

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید